SKYWATCHER-BK1309-EQ2-44

تلسکوپ SKYWATCHER-BK1309EQ2

چاپ
تلسکوپ۱۳۰ میلیمتری بازتابی، آینه سهموی دارد که باعث میشود بیشتر خطاهای کروی در آن دیده نشود. این خطا به کشیدگی تصویر در گوشه ها گفته می شود که در آینه تلسکوپهای قدیمی مثل تال ۱۲۰ روسی کاملاً مشهود است. لوله ی اپتیکی این تلسکوپ وزنی معادل ۳/۶۶ کیلوگرم دارد که در مقایسه با تلسکوپ های دیگر کمپانی های موجود در ایران بسیار سبک است.
قدرت جمع آوری نور آن بسیار بیشتر از برادر کوچکترش مدل 90 میلیمتری شکستی است.سیارات را با جزئیات خوبی خواهید دید و همین که تلسکوپ را به سمت اعماق آسمان هدفگیری کنید قدرت واقعی آن را لمس خواهید کرد.سحابیهای نشری در این تلسکوپ روشنتر و زیباتر رصد میشوند.این تلسکوپ برای دیدن اجرام زمینی و طبیعت توصیه نمیشود. این تلسکوپ به منجمان و رصدگران جدی آسمان توصیه میشود.

تلسکوپ۱۳۰ میلیمتری بازتابی، آینه سهموی دارد که باعث میشود بیشتر خطاهای کروی در آن دیده نشود. این خطا به کشیدگی تصویر در گوشه ها گفته می شود که در آینه تلسکوپهای قدیمی مثل تال ۱۲۰ روسی کاملاً مشهود است. لوله ی اپتیکی این تلسکوپ وزنی معادل ۳/۶۶ کیلوگرم دارد که در مقایسه با تلسکوپ های دیگر کمپانی های موجود در ایران بسیار سبک است.
قدرت جمع آوری نور آن بسیار بیشتر از برادر کوچکترش مدل 90 میلیمتری شکستی است.سیارات را با جزئیات خوبی خواهید دید و همین که تلسکوپ را به سمت اعماق آسمان هدفگیری کنید قدرت واقعی آن را لمس خواهید کرد.سحابیهای نشری در این تلسکوپ روشنتر و زیباتر رصد میشوند.این تلسکوپ برای دیدن اجرام زمینی و طبیعت توصیه نمیشود. این تلسکوپ به منجمان و رصدگران جدی آسمان توصیه میشود.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.