یک سوال بپرسید

REDUCER - CORRECTOR - تصحیح کاهش f تلسکوپهای اشمیت کاسگرین

این وسیله با تخت کردن میدان دید، خطای اپتیک را در کناره‌های تصاویر از بین می‌برد. ابزاری مناسب برای تصحیح کاهش f تلسکوپهای اشمیت کاسگرین سلسترون، جهت رصد بهتر و عکاسی ویژه تلسکوپ های اشمیت کاسگرین سلسترون 5 - 14 اینچ کاهش دهنده f تلسکوپهای 5-9.25 اینچی تا f/6.3 کاهش دهنده f تلسکوپهای 14و11 اینچی تا f/7
No image set