یک سوال بپرسید

DUAL-AXIS MOTOR DRIVE FOR CG-4 MOUNTS - موتور ردیاب مقر سه پایه های CG-4

موتور ردیاب دو محور با سیستم تصحیح کننده طراحی شده برای مقر سه پایه های CG-4 تلکسوپهای Omni XLT
DUAL-AXISMOTORDRIVECG-4MOUNTS2